Veřejná vyhláška – Oznámení o Změně č.1 ÚP Úbislavice

 

 

Městský úřad Nová Paka, Odbor kancelář úřadu, oddělení rozvoje jako úřad územního plánování příslušný dle § 2 odst. 2 písm. a), § 5 a § 6 odst. 1 písm. c. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v úplném znění, (dále jen „stavební zákon“)

oznamuje veřejnou vyhláškou

podle § 173 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, (dále jen „správní řád“), vydání Změny č. 1 Územního plánu Úbislavice formou opatření obecné povahy, zpracované a projednaného v souladu s ustanovením stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 171 až 174 správního řádu, jehož vydání bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Úbislavice číslo 139 dne 13.06.2012.

 

Textová část Změny č.1

Hlavní výkres – část 1

Hlavní výkres – část 2

Koordinační výkres – část 1

Koordinační výkres – část 2

Výkres základního členění území – část 1

Výkres základního členění území – část 2

Veřejná vyhláška – Oznámení o Změně č.1 ÚP Úbislavice
Štítek vytvořen: