Upozornění pro neplatiče poplatků

Nový postup při vymáhání dluhů občanů za komunální odpad

Upozorňujeme občany a majitelé rekreačních objektů v obcích spadajících pod  Obecní úřad Úbislavice na nový postup při vymáhání pohledávek místního poplatku za komunální odpad. Od 1. ledna 2011 platí nový právní předpis – daňový řád, který upravil postup správce daně, v tomto případě obce Úbislavice, v rámci daňového řízení.
Fyzické osoby, které mají na území obce Úbislavice trvalý pobyt a majitelé rekreačních chat a chalup, kteří řádně neplní nebo nerespektují své platební povinnosti vůči obci ve věci místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, by měli věnovat pozornost následujícímu upozornění:
Dlužníkem se občan stává následujícím dnem po dni splatnosti poplatku za komunální odpad, který není uhrazen.  Skutečnost, že se poplatník ( majitel rekreačního zařízení ) v obci fakticky nezdržoval, nevytvářel odpad, popř. že platil za odstraňování odpadu  v rámci úhrad za užívání bytu v místě trvalého pobytu, nemá na poplatkovou povinnost vliv. Podle nového právního předpisu obec Úbislavice, jako správce poplatku nemá povinnost vyzvat dlužníka k zaplacení. V případě neuhrazení nedoplatku přistupuje k jeho vymáhání exekucí nebo vymáhání zabezpečí prostřednictvím soudu či soudního exekutora. Náklady za nařízení exekuce celkovou dlužnou částku mnohonásobně překročí.

Apelujeme na občany, aby si urychleně vyrovnali svou doposud nesplněnou poplatkovou povinnost za komunální odpad za předcházející období! Informace o výši případného dluhu získají zdarma na některém z níže uvedených kontaktů: 493 796 122
e-mail:  urad@ubislavice.cz

Upozornění pro neplatiče poplatků
Štítek vytvořen: