Obnova katastrálního operátu a povinnosti vlastníků nemovitostí

V našich obcích tento rok probíhá obnova katastrálního operátu (digitalizace). Nový katastrální operát je již vyhlášen v katastrálním území  Stav, Úbislavice a Česká Proseč. Změna je připravována v katastrálním území Zboží, kde proběhne až v následujícím kalendářním roce.

V této souvislosti upozorňujeme vlastníky pozemků v k.ú. Stav, Úbislavice a Česká Proseč, že tato změna může pro vlastníka pozemku přinést nutnost podání dodatečného nebo úplného daňového přiznání k dani z nemovitosti, a to do 31.ledna 2014.

Dodatečné /úplné/ daňové přiznání se podává v případech:

1) Změna výměry vlastněné parcely

2) Změna poplatníka daně (vlastníka pozemku)

3) Vlastník pozemek/-ky pronajímá a nájemce dosud prováděl úhradu daně (nyní musí daň platit přímo vlastník pozemku a úhradu na nájemci, zpravidla zemědělském družstvu, požadovat). Po skončení obnovy katastrálního operátu již pozemky nejsou evidovány zjednodušeným způsobem (§ 13 odst. 4 zákona č. 344/1992 Sb., katastrálního zákona), proto se poplatníkem stává vlastník.

Změna výměry parcely i změna poplatníka daně z nemovitostí jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně z nemovitostí. Vlastník nemovitostí je tedy povinen za nemovitosti dotčené provedenou obnovou katastrálního operátu, při které u nich došlo ke změnám těchto rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, v němž tyto změny nastaly.

Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona o dani z nemovitostí je povinen tak učinit do 31. ledna příslušného roku. Pokud tak v zákonem stanoveném termínu neučiní, vznikne mu podle ustanovení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, povinnost zaplatit pokutu (závislou na výši vyměřované daně a počtu dní prodlení, vždy však ve výši minimálně 500,- Kč). Není-li daň včas zaplacena, je poplatník povinen uhradit také úrok z prodlení podle § 252 téhož zákona.

V příloze naleznete informativní leták Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.

Obnova katastrálního operátu a povinnosti vlastníků nemovitostí podle zákona o dani z nemovitostí

Obnova katastrálního operátu a povinnosti vlastníků nemovitostí
Štítek vytvořen: