Záměr prodeje pozemku ve vlastnictví obce

Obec Úbislavice
Úbislavice 53
507 92 Úbislavice

Věc: Záměr prodeje pozemku ve vlastnictví obce
Obec Úbislavice zveřejňuje podle § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění, záměr prodeje části parcely ve vlastnictví obce.

Jedná se o parcelu v k.ú. Zboží u Nové Paky – části Chloumek.
pozemek parc. č. 525/2 o výměře 555 m2, zahrada

Přibližná výměra části určené k prodeji je 115 m2
(viz. zvýraznění na kopii katastrální mapy v příloze)

Zájemce je povinen na své náklady pořídit GP pro rozdělení pozemku.
Záměr prodeje byl schválen ZO usnesením číslo 21 ze dne 3.12.2014.
V Úbislavicích 8.12.2014

Miloš Urban – starosta obce
v.r.
Vyvěšeno: 8.12.2014
Sejmuto: 29.12.2014

Část parcely k prodeji 525-2, k.ú. Zboží

Záměr prodeje pozemku ve vlastnictví obce