Obecně závazné vyhlášky obce, místní poplatky

Obecně závazná vyhláška č. 2-2019 o stanovení shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem ze dne 21.10.2019

Obecně závazná vyhláška č.2/2008 o evidenci a pohybu psů na území obce ze dne 7.10.2008

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o zákazu podomního prodeje ze dne 5.9.2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 k zabezpečení ochrany nočního klidu před hlukem a vibracemi na území obce Úbislavice a jejích částí ze dne 20.2.2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místních poplatcích ze dne 16.10.2013

Placení stanovených poplatků můžete provést bezhotovostně. Krátký návod na stanovení variabilního symbolu naleznete zde.

 

 

Poplatek z hrobového místa

POHŘEBNÍ ŘÁDpohřebišť spravovaných obecním úřadem Úbislavice.

 

Každý občan, který chce založit nový hrob nebo je uživatelem hrobového místa na hřbitovech spravovaných Obecním úřadem Úbislavice (hřbitov v Úbislavicích a na Stavě u Kostelíčka), je dle zákona a. 256/2001 Sb. povinen uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa. Tato smlouva se uzavírá na dobu 10 let.

Zastupitelstvo obce svým usnesením č. 57 ze dne 20.4.2011 upravilo s platností od 1.1.2011 nájemné za hrobová místa a spojené služby (likvidace odpadu, údržba hřbitova, voda) na 10 let:

Nájemné         Služby              Celkem

Urnové místo              40                  320                  360,- Kč/ 10 let

Jednohrob                   80                  320                  400,- Kč/ 10 let

Dvojhrob                    160                  640                  800,- Kč/ 10 let

Hrobka                        160               1040                1200,- Kč/ 10 let

 

Usnesením č. 58 pak schválilo níže uvedenou výjimku  z platby stanovených poplatků:

Pro ty nájemce, kteří pronájem za své užívané hrobové místo platili a mají své služby předplaceny dle původních cenových relací, platí výše uvedené ceny za pronájem a služby platné od 1.1.2011 až po doběhu termínu stávajícího předplacení. Jelikož se výše uvedená Smlouva o pronájmu hrobového místa sepisuje na deset let, bude se tedy z jejich strany jednat pouze o doplatek dle nových cen (např. jednohrob předplacen do roku 2013 – to znamená, že bude doplaceno za 7 let 280,- Kč).

U hrobových míst s dosud neuhrazeným nájemným se úhrada provádí se spětnou platností od 1.1.2011 na 10 let. Poplatek na další desetileté období 2021 až 2030 je splatný až na počátku roku 2021.

 

Poplatek za hrobové místo lze hradit na pokladně Obecního úřadu Úbislavice nebo bezhotovostně, viz. výše „sestavení variabilního symbolu“. Nájemce je však v případě bezhotovostní platby povinen oznámit na email obce: urad@ubislavice.cz své jméno, rodné číslo, bydliště, kontaktní telefon, číslo hrobu a označení hřbitova (Úbislavice nebo Stav – U Kostelíčka) a zároveň jméno a bydliště osoby, která je oprávněna jednat jeho jménem v případě jeho nedostupnosti. To vše pro potřeby sepsání Smlouvy o pronájmu hrobového místa. Tato smlouva bude následně nájemci odeslána k podpisu.

Žádáme Vás ale této možnosti využívat jen v nutných případech a upřednostňovat osobní návštěvu na obecním úřadě.

Obecně závazné vyhlášky obce, místní poplatky