Rychlá „kalkulačka“ výpočtu výše poplatků

A)      Poplatek ze psů

Poplatek činí za kalendářní rok:

za psa                                                                                                            50 Kč

za každého dalšího psa                                                                                     50 Kč

Splatnost: 30. dubna daného kalendářního roku.

 

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:

1)      Osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu.

2)      Osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob.

3)      Osoba, které stanoví držení a používání psa zvláštní právní předpis.

4)      Majitel psů loveckých – služ. plemen.

 

 

B)      Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

POPLATNÍCI:

1. fyzická osoba,

a)  která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
b)  které byl podle zákona upravující pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
c)  která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
d)  které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců

500,- Kč/osobu

2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně

500,- Kč/stavbu

Splatnost: 30. dubna daného kalendářního roku.

 

Osvobození a úlevy:

Poplatek neplatí na území obce trvale bydlící občané

1) starší 70 let

2) mladší 15 let

3) držitelé ZTP

Sazba poplatku pro trvale bydlící studenty činí 250,- Kč do ukončení studia nebo do dovršení 26 let věku.

Výše uvedení poplatníci, kteří v předcházejícím roce vytřídili a odevzdali v rámci zavedeného systému nakládání a třídění komunálního odpadu alespoň dva pytle ostatních plastů – žlutý pytel nebo tetrapaky – oranžový pytel, mají slevu ze stanoveného ročního poplatku ve výši 200,-Kč. V případě studentů do 26 let věku pak ve výši 100,- Kč z uvedené sazby 250,- Kč.

 

 

C)      Poplatek za rekreační pobyt

Poplatek se vybírá od fyzických osob, které jsou přechodně a za úplatu ubytovány v některém ubytovacím zařízení v obvodu obce Úbislavice za účelem rekreace. Sazba poplatku činí 5,-Kč za osobu a den, není-li tento den dnem příchodu a odchodu. Na žádost poplatníka může být poplatek stanoven roční paušální částkou

Splatnost do konce pololetí následujícího kalendářního roku.

 

Osvobození:

1)      osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazu ZTP

2)      osoby mladší 10 let a starší 70 let

3)      osoby, které prokáží, že se ubytovali za jiným účelem než rekreace

 

 

D)        Poplatek z hrobového místa na hřbitovech spravovaných Obecním úřadem Úbislavice na základě smlouvy o nájmu hrobového místa (hřbitov v Úbislavicích a na Stavě u Kostelíčka).

Nájemné         Služby              Celkem

Urnové místo                40                    320                  360,- Kč/ 10 let (2011 – 2020)           360,- Kč/ 10 let (2021 – 2030)

Jednohrob                   80                    320                  400,- Kč/ 10 let (2011 – 2020)          400,- Kč/ 10 let (2021 – 2030)

Dvojhrob                    160                    640                  800,- Kč/ 10 let (2011 – 2020)          800,- Kč/ 10 let (2021 – 2030)

Hrobka                       160                   1040               1200,- Kč/ 10 let (2011 – 2020)          1200,- Kč/ 10 let (2021 – 2030)

Platební období: U hrobových míst s dosud neuhrazeným nájemným se úhrada provádí se spětnou platností od 1.1.2011 na 10 let. V případě předplacení nájmu přes rok 2011 nebo vytvoření nového hrobového místa se hradí pouze poměrný doplatek za dané roky do roku 2020.

Poplatek na další desetileté období 2021 až 2030 bude splatný až počátkem roku 2021!

Rychlá „kalkulačka“ výpočtu výše poplatků