Rychlá „kalkulačka“ výpočtu výše poplatků 2021

A)      Poplatek ze psů

Poplatek činí za kalendářní rok:

za psa                                                                                                            50 Kč

za každého dalšího psa                                                                              50 Kč

Splatnost: 30. dubna daného kalendářního roku.

 

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:

1)      Osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením – ZTP a ZTP/P

2)      Osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob.

3)      Osoba, které stanoví držení a používání psa zvláštní právní předpis (např. lovečtí psi).

4)      Osoba provozující útulek.

Osvobozen od poplatku je rovněž každý držitel psa do 3 měsíců jeho věku.

 

B)      Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

POPLATNÍCI:

1. fyzická osoba trvale přihlášená v obci

500,- Kč/osobu

2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně

500,- Kč/stavbu

Splatnost: 30. dubna daného kalendářního roku.

 

Osvobození a úlevy:

1. Osvobození od poplatku

a) na území obce trvale bydlící občané – držitelé ZTP a ZTP/P

b) děti do 3 let věku umístěné do dětského domova, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči, umístěné do zařízení pro děti vyžadující      okamžitou pomoc. Dále pak osoby umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněným bydlením

2. Sleva na poplatku 50%

a) trvale bydlící děti a studenti do 18 let věku

b) senioři nad 70 let věku

 

C)        Poplatek z hrobového místa na hřbitovech spravovaných Obecním úřadem Úbislavice na základě smlouvy o nájmu hrobového místa (hřbitov v Úbislavicích a na Stavě u Kostelíčka).

Nájemné         Služby              Celkem

Urnové místo                40                    320                  360,- Kč/ 10 let (2021 – 2030)

Jednohrob                   80                    320                  400,- Kč/ 10 let (2021 – 2030)

Dvojhrob                    160                    640                  800,- Kč/ 10 let (2021 – 2030)

Hrobka                       160                   1040               1200,- Kč/ 10 let (2021 – 2030)

Platební období: U hrobových míst s nájemným uhrazeným do konce roku 2020 nebo dosud neuhrazeným nájemným se úhrada provádí se spětnou platností od 1.1.2021 na 10 let.

Poplatek na další desetileté období 2031 až 2040 bude splatný až počátkem roku 2031!

Rychlá „kalkulačka“ výpočtu výše poplatků 2021