Nové obecně závazné vyhlášky obce

Zastupitelstvo obce Úbislavice schválilo v souladu s novelizací zákona o odpadech na svém zasedání dne 20.10.2021 usnesením č. 280 nové obecně závazné vyhlášky obce.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2022.

Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší OZV č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 30.11.2020.

OZV č. 1_2021

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, která nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší OZV č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem ze dne 16.10.2019.

OZV č. 2_2021

Nové obecně závazné vyhlášky obce