Obecně závazné vyhlášky obce, místní poplatky od r. 2022

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ze dne 20.10.2021 účinný od 1.1.2022.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství ze dne 20.10.2021.

Stanoviště sběrných nádob – příloha OZV č. 2_2021

Obecně závazná vyhláška č. 1-2020 o místním poplatku ze psů ze dne 30.11.2020.

Obecně závazná vyhláška č. 2-2020, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky obce Úbislavice ze dne 30.11.2020.

Obecně závazná vyhláška č. 4-2020 o regulaci hlučných činností ze dne 30.11.2020.

Obecně závazná vyhláška č. 5-2020 o nočním klidu ze dne 30.11.2020.

Nařízení obce č. 1-2020 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce ze dne 30.11.2020.

Placení stanovených poplatků můžete provést bezhotovostně. Krátký návod na stanovení variabilního symbolu naleznete zde.

 

 

Poplatek z hrobového místa

Řád veřejných pohřebišť Úbislavice v působnosti obce Úbislavice. Schválený zastupitelstvem obce dne 26.5.2021 pod číslem usnesení 262 a účinný od 1.1.2022.

 

Každý občan, který chce založit nový hrob nebo je uživatelem hrobového místa na hřbitovech spravovaných Obecním úřadem Úbislavice (hřbitov v Úbislavicích a na Stavě u Kostelíčka), je dle zákona a. 256/2001 Sb. povinen uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa. Tato smlouva se uzavírá na dobu 10 let a v případě trvání smluvního vztahu se vždy o dalších 10 let prodlužuje.

Zastupitelstvo obce svým usnesením č. 57 ze dne 20.4.2011 upravilo s platností od 1.1.2011 nájemné za hrobová místa a spojené služby (likvidace odpadu, údržba hřbitova, voda) na 10 let:

Nájemné         Služby              Celkem

Urnové místo              40                  320                  360,- Kč/ 10 let

Jednohrob                   80                  320                  400,- Kč/ 10 let

Dvojhrob                    160                  640                  800,- Kč/ 10 let

Hrobka                        160               1040                1200,- Kč/ 10 let

 

Usnesením č. 58 ze dne 20.4.2011 pak schválilo níže uvedenou výjimku  z platby stanovených poplatků:

Pro ty nájemce, kteří pronájem za své užívané hrobové místo platili a mají své služby předplaceny dle původních cenových relací, platí výše uvedené ceny za pronájem a služby platné od 1.1.2011 až po doběhu termínu stávajícího předplacení. Jelikož se výše uvedená Smlouva o pronájmu hrobového místa sepisuje na deset let, bude se tedy z jejich strany jednat pouze o doplatek dle nových cen (např. jednohrob předplacen do roku 2013 – to znamená, že bude doplaceno za 7 let 280,- Kč).

U hrobových míst s dosud neuhrazeným nájemným se úhrada provádí se spětnou platností od 1.1.2021 na 10 let. Poplatek na další desetileté období 2031 až 2040 je splatný až na počátku roku 2031.

 

Poplatek za hrobové místo lze hradit na pokladně Obecního úřadu Úbislavice nebo bezhotovostně, viz. výše „sestavení variabilního symbolu“. Nájemce je však v případě bezhotovostní platby povinen oznámit na email obce: urad@ubislavice.cz své jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště, kontaktní telefon, číslo hrobu a označení hřbitova (Úbislavice nebo Stav – U Kostelíčka) a zároveň jméno a bydliště osoby, která je oprávněna jednat jeho jménem v případě jeho nedostupnosti. Poskytnutím údajů souhlasí s jejich použitím pro potřeby sepsání Smlouvy o pronájmu hrobového místa v soulasu se zákonem na ochranu osobních údajů. Tato smlouva bude následně nájemci odeslána k podpisu.

Žádáme Vás ale této možnosti využívat jen v nutných případech a upřednostňovat osobní návštěvu na obecním úřadě.

Obecně závazné vyhlášky obce, místní poplatky od r. 2022