Ptačí chřipka – mimořádná veterinární opatření.

Dne 13. ledna 2023 nařídila Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen „KVSH“) na základě údajného potvrzení výskytu nebezpečné nákazy v chovu drůbeže v katastrálním území Úlibice mimořádná veterinární opatření k zabránění dalšího vzniku a šíření této nákazy. Nařízení KVSH stanovuje mimořádné povinnosti všem chovatelům ptactva na vymezeném území.

Na základě uvedeného nařízení žádáme všechny chovatele ptáků (drůbeže) v katastrálních územích Úbislavice, Stav, Česká Proseč, Štěpanice, Chloumek, Zboží, aby co nejdříve (nejpozději do 19. 1. 2023) obci Úbislavice (nejlépe prostřednictvím e-mailu urad@ubislavice.cz) sdělili tyto údaje:
I. Chovatel (jméno, příjmení, obchodní firma, název)
II. Adresa (sídlo) chovatele
III. Kontaktní osoba
IV. Kontakt (telefonní číslo, nejlépe na mobilní telefon)
V. Adresa místa chovu ptáků
VI. Určení produktů (pro vlastní potřebu, pro prodej ze dvora,…)
VII. Počty drůbeže chovaných v hospodářství dle kategorie:
1. Hrabavá (slepice, krůty, perličky, křepelky)
2. Vodní (husy, kachny)
3. Ostatní (pštros, pávi)
4. Holubi
5. Jiné ptactvo v zajetí (bažanti, koroptve, papouškovití, exotické ptactvo

Dle výše uvedeného opatření KVSH se chovatelům ptáků (drůbeže) v katastrálním území Úbislavice, Stav, Česká Proseč, Štěpanice, Chloumek, Zboží zejména nařizuje:

– držet chované ptáky odděleně od volně žijících zvířat a ostatních zvířat
– provádět v chovu další dozor, zvýšenou nemocnost, úhyn či pokles produkce hlásit na nepřetržitou krizovou linku KVHS
– používat na vstupech a výstupech do a z chovu dezinfekční prostředky vhodné k tlumení nákazy
– uplatňovat vhodná opatření biologické bezpečnosti na všechny osoby, které jsou v kontaktu s chovanými ptáky nebo které vstupují do hospodářství či chovu nebo je opouštějí a rovněž na dopravní prostředky, aby se zabránilo jakémukoli riziku šíření nákazy, zejména zajistit jejich dezinfekci při vstupu a výstupu z chovu nebo hospodářství
– vést záznamy o všech osobách, které hospodářství či chov navštěvují
– v souladu s § 40 veterinárního zákona neškodně odstraňovat kadávery, a to neprodleně
– poskytnout obci informace k provedení soupisu ptáků na hospodářství
– umožnit provedení kontrol v chovu vnímaných zvířat

Obec má povinnost nahlášené údaje nahlásit KVSH, pokud tak obec neučiní může být penalizována.

Zároveň budu odesílat KVSH žádost o doplnění informací o tom jaké ptactvo bylo nakaženo, kolik kusů, jestli z venkovního nebo uzavřeného chovu, jaký typ aviární influenzy byl zjištěn, jestli (HPAI) a (LPAI) plus budu požadovat kopii laboratorního rozboru.

Tyto údaje budu vyžadovat zejména kvůli rozšířenému podezření chovatelů, že se primárně jedná o cílenou likvidaci maloochovů pod záminkou údajné ptačí chřipky a zveřejněné informace jsou naprosto nedostatečné.

Mimochodem například Tesco aktuálně prodává vejce z Lotyšska a Polska.

Obec nemá obecního zaměstnance, který by obcházel dům od domu a hledal kdo chová nebo nechová ptactvo. Vše je na jednotlivých chovatelích, aby svůj chov nahlásili. Obec chovatele informuje obyvklými informačními kanály. Obec nebude brát zřetel na případné anonymní ohlášení.

Za uvedené požadavky se osobně, lidsky, moc omlouvám, vím, že zasahují do práv a svobod našich občanů, nicméně obec v případě nekonání může být trestána, což jako starosta nemohu dopustit.

Všem moc děkuji za pochopení.

Ivan Plachý, starosta

 

Scitaci_list_pro_drobnochovy_001 Kontrola_zaznamu_o_osobach

2023-01-14_plakat-informace-pro-verejnost

2023-01-14_plakat-informace-pro-chovatele

 

Ptačí chřipka – mimořádná veterinární opatření.