Menu
Mapa webu
rozšířené vyhledávání
Obec Úbislavice
Obec ÚbislaviceČeská Proseč,
Chloumek, Stav,
Štěpanice, Zboží

Obecní dům

Provozní řád

Obecního domu Úbislavice 

I.

Úvodní ustanovení

1.   Obecní dům leží na pozemku č. 20 v k.ú. Úbislavice - Stav, na adrese Stav 10, 507 92 Úbislavice.

2.   Přístup k objektu je zajištěn z hlavní ulice. K parkování motorových vozidel slouží parkoviště mezi objektem Obecního domu a knihovnou.

3.   Veřejná prostranství na pozemku č. 20 v k.ú. Úbislavice - Stav jsou monitorována bezpečnostními kamerami.

II.

Obecní dům, jeho vybavení a účel

1.   Vlastníkem a provozovatelem Obecního domu je Obec Úbislavice.

2.   Objekt Obecního domu se skládá ze společenského sálu, lokálu,WC, zázemí

3.   Obecní dům lze využít zejména k pořádání schůzí, konferencí, kulturních a společenských akcí,  akcí  pro  děti,  školních  akcí.  Objekt  není  určen  k pořádání  tanečních  zábav  a hlasitých hudebních produkcí (musí být dodrženy hygienické limity hluku ve venkovním chráněném prostoru staveb v denní a noční době dle NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací).

4.   Uživateli Obecního domu mohou být místní spolky, obec, dětská skupina, školka, škola, případně další právnické nebo fyzické osoby, které o využití projeví zájem.

5.   Při provozování Obecního domu musí být dodrženy veškeré platné právní předpisy na úseku požární ochrany a ochrany před alkoholem a jinými toxikomaniemi.  Ve všech vnitřních prostorách objektu platí přísný zákaz kouření!

6.   Zakázáno  je  přibíjení  jakýchkoli  úchytek  do  zděných  nebo  dřevěných  konstrukcí, obložení, dlažby, oken a dveří. Porušení toho zákazu bude posuzováno jako způsobení škody.  Instalace  výzdoby  a  reklam  je  možná  pouze  v  rámci  stávajících  příchytných zařízení a se souhlasem obecního úřadu.  Pro výzdobu je třeba upřednostnit reklamní panely volně stojící.

7.   Povolení k pořádání veškerých akcí uděluje starosta obce.

III.

Správa objektu

1.   Celý areál spravuje Obec Úbislavice (dále jen provozovatel) prostřednictvím správce.

2.   Správce objekt Obecního domu otevírá a zavírá, sleduje stav objektu a zajišťuje jeho běžnou údržbu, zajišťuje provoz drobného občerstvení.

3.   Správce odpovídá za bezpečný provoz, dodržování požárních předpisů a ochranu majetku v budově a jejím okolí.

4.   Rezervace Obecního domu probíhá přes elektronický rezervační systém na internetových stránkách  www.ubislavice.cz 

IV.

Provozní doba

1.   Provozní doba objektu závisí na podmínkách sjednaných mezi správcem a pořadateli konkrétních akcí

2.   Při všech akcích pořádaných v Obecním domě musí být v noční době, tzn. od 22.00 h do 6.00 h, dodržována pravidla nočního klidu. 

V.

Rezervace a postup před konáním akce 

1.   Spolek, fyzická či právnická osoba, která hodlá využít prostory Obecního domu (dále „pořadatel“) se v dostatečném předstihu informuje o možném termínu akce buď u správce objektu nebo si zjistí volný termín na stránkách  www.ubislavice.cz, kde je spuštěn elektronický rezervační systém.
      Rezervaci je třeba provést nejpozději 14 dní před předpokládaným termínem konání akce.

2. Pronájem Obecního domu je pro místní spolky zdarma.

3. Pronájem Obecního domu je pro fyzické osoby a spolky z jiných obcí za cenu 500,-Kč za večer (den) s povinností vratné kauce 5 000,-Kč splatné předem.

4. Při pravidelných a plánovaných akcích cenu určuje obec Úbislavice

5. Platba probíhá předem:
- na obecním úřadu v úředních hodinách
- převodem na účet číslo 1160439359/0800 s variabilním symbolem 1234.

VI.

Práva a povinnosti pořadatele během konání akce

 

1.   V rámci  převzetí  prostor  Obecního  domu  správce  pořadatele  seznámí  s umístěním hasicích  přístrojů a  únikových  východů  a  s požárními  předpisy  platnými  pro  objekt. Pořadatel je během převzetí povinen upozornit na případné vady, které by mohly být předmětem sporu po skončení akce.

2.   Pořadatel  (případně  jím  určená  odpovědná  osoba)  odpovídá  při  vlastní  akci  za  její důstojný průběh a pořádek, jedná-li se o akci neveřejnou, také za zabránění vstupu nepovolaných osob.

3.   Pořadatel je povinen dbát na přísný zákaz kouření ve všech vnitřních prostorách Obecního domu.

4.   Pořadatel je povinen dodržovat zákaz připevňování jakékoli výzdoby, reklam a jiných předmětů ve všech prostorách Obecního domu.

5.   Pořadatel je povinen dodržovat zákaz vynášení veškerého vybavení interiéru Obecního domu do venkovních prostor.

6.   Pořadatel je povinen zajistit ve všech pronajatých prostorách Obecního domu pořádek, aby nedocházelo ke škodám na majetku (včetně škod na podlaze apod.) a ke škodám z nedbalosti. Úrazy či škody na majetku je pořadatel povinen neprodleně oznámit správci.

VI.

Postup po skončení akce

1.   Po skončení akce je pořadatel povinen nejpozději do 12.00 h následujícího dne provést úklid a předat pronajaté prostory správci. O případných vzniklých škodách sepíše se správcem protokol a Obec Úbislavice stanoví na jeho základě výši škody.

2. Znečištění pronajatých prostor odstraní pořadatel. Zametení ploch, vytření podlahy, umytí stolů, úklid WC v případě dohody se správcem zajistí správce na náklady pořadatele.

3.   Zjištěné  škody  budou  uplatňovány  a  následně  vymáhány  na  provozovateli  do   3 pracovních  dnů  po  skončení  pořádané  akce.  Pořadatel  je  povinen  tyto  škody  buď 
odstranit, nebo finančně nahradit nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy od Obce Úbislavice. Odstraněním škody se rozumí pořízení nové věci nebo její oprava takovým způsobem, aby byla věc uvedena do původního stavu.

4.   Při hrubém porušení povinností pořadatele akce v průběhu převzetí prostor, konání akce, předání prostor a pozdní úhradě nájemného, se cena za pronájem zvyšuje o 100 %.

5.   Obec  Úbislavice  ani  správce  objektu  nezodpovídají  za  škody vzniklé  pořadateli  ani  třetím osobám při konání akce, např. na zařízení, které není majetkem obce.

6.   V případě,   že   pořadatel   nedodrží   dobu   konání   akce   dohodnutou   ve   smlouvě   o krátkodobém pronájmu, doplatí obci nájemné za překročení této doby ve výši stanovené platným ceníkem.

7.   Po ukončení předání pronajatých prostor Obec Úbislavice na základě potvrzení správce vrátí pořadateli složenou kauci. Pokud byla kauce uhrazena v hotovosti do pokladny obce, vrátí obec kauci v hotovosti z pokladny, v případě složení kauce bezhotovostním převodem na účet obce bude ze strany obce kauce pořadateli vrácena bezhotovostní platbou na účet, z něhož byla zaplacena.

8.   V případě, kdy ze strany pořadatele nebudou dodrženy povinnosti stanovené smlouvou o krátkodobém pronájmu Obecního domu Úbislavice, nebo pořadatel neodstraní předepsaným způsobem způsobené škody, je Obec Úbislavice oprávněna využít ke zjednání nápravy odpovídající podíl z pořadatelem složené kauce, případně kauci celou.

 

Kontakt správce:
Mgr. Ivan Plachý, starosta, tel.: 736 173 373
Iva Kovářová, správce, tel.: 608 580 193


 

REZERVACE

Kliknutím na rezervaci souhlasím s provozním řádem.

Rezervace

Rychlý kontakt

Úbislavice 53
507 92 Úbislavice
IČ: 00272264
Datová schránka: nchbsgm
Telefon: 493 796 122
E-mail: urad@ubislavice.cz

QR kód

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasí

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!

Pranostika na akt. den

Na svatou Magdalénu pohoda - pro včely výhoda, a když slota - to lichota.

Svátek a výročí

Svátek má Magdaléna

Zítra má svátek Libor

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:10

Slunce zapadá:20:58

Úbislavice a okolí