Menu
Mapa webu
rozšířené vyhledávání
Obec Úbislavice
Obec ÚbislaviceČeská Proseč,
Chloumek, Stav,
Štěpanice, Zboží

HISTORIE HASIČSTVA OBCE ÚBISLAVICE

SDH Úbislavice

Pod slovem historie si představíme cosi, co se stalo kdysi v pradávných dobách. Zde se však jedná o „pouhých“ 127 let...

SDH ÚbislaviceMÍSTOPIS

Naše vesnice leží jihovýchodně pod slavným hradem Kumburk v údolí potoka Ořešky. Roztroušena je po obou k němu se klonících stráních v délce dvou kilometrů. Založena byla v daleké minulosti družinou vladyky Úbislava, jehož tvrz byla na místě dnešních budov bývalé fary a školy. První zmínka o obci Úbislavice je z roku 1347. Po většinu svého dění patřila obec pod panství Kumburské.
Slavný rodák, jazykovědec prof. Jan Gebauer, své rodiště vylíčil takto:
„Údolí Oubislavské je krásné svým položením a dále tím, že nižší jeho část od potoka vzhůru všecka je posázena ovocnými stromy, po obou stranách cesty i potoka jsou řadou baráky, nad nimi zase řadou chalupy a statky, a při každém statku a při každé chalupě je ovocný sad nebo zahrada, a při každém baráku je zahrádka s tolika ovocnými stromky, kolik se jich tam vešlo…  Z jara je stromoví samý květ, v létě a na podzim samé ovoce, když se urodí.“

HISTORIE HASIČSTVA OBCE ÚBISLAVICE

Pod slovem historie si představíme cosi, co se stalo kdysi v pradávných dobách. Zde se však jedná o „pouhých“ 127 let. Přesto však můžeme tvrdit, že se jedná o historii. Jednak, nikdo z nás okamžik založení sboru již nemůže pamatovat, a jednak, za těch „pouhých“ 127 let se velmi změnila společnost, v které žijeme, a proměnila se také technika, s níž se hasiči snaží čelit nenasytnému ohni.
Tak, jako i v jiných okolních obcích, tak i v Úbislavicích, přibývalo požárů. To neslo nemalé náklady na obecní pokladnu. Obecními radními v čele se starostou obce p. Josefem Tauchmanem bylo proto podporováno ustavení dobrovolnického spolku hasičského, jenž by nejenom pomáhal při hašení vzniklých požárů, ale včasným a koordinovaným zásahem také snížit škody. Hlavní tíha činnosti sboru se měla také nést ve schopnosti informovat, dohlížet na protipožární zabezpečení, a tím požárům předcházet.
Samotný Sbor hasičský byl založen na shromáždění občanů dne 12. ledna 1896. Jak je zaznamenáno v hasičské kronice:
„Na den 12. ledna roku 1896 byla na třetí hodinu odpolední do místnosti p. Jana Nypla č. 95 (nynější hostinec) svolána ustavující valná hromada spolku dobrovolných hasičů Úbislavice s následujícím programem:


1)    Čtení stanov schválených vynesením c.k. místodržitelství ze dne 21.prosince 1895 č. 200.780
2)    Volba všech funkcionářů
3)    Rozdání legitních lístků
4)    Volné návrhy“

Prvním zatímním předsedou spolku byl zvolen p. Josef Cvrček a velitelem Jan Nypl. Podvelitelem byl zvolen p. Josef Pavel. Jednatelem byl p. Josef Cvrček a pokladníkem František Vagenknecht. Členové výboru byli dále Ignác Jůza, Jan Fišera, Václav Glos a Jan Korbelář. Do obecního výboru byl vyslán jako zástupce radní p. Augustin Vunš. Sluší se tyto jména připomenout.


Sbor měl při svém ustavení 35 členů a dva přispívající. Bez vydatné pomoci obecního výboru, a zvláště příspěvků jednotlivých občanů, majících na paměti účel spolku, by sbor nemohl činnost započít. V prvé řadě bylo nutno obstarat základní vybavení. První ruční stříkačku zakoupila obec. Tato je do dnešních dob zásluhou umu několika generací členů v činnosti a vždy nám nechá připomenout vůni dob dávno minulých.
Hned dne 21. června 1896 se hasiči účastnili 1. sjezdu hasičské župy v Nové Pace, kam spádově přináleželi.


Všichni hasiči jsou spokojeni, když se hašení požárů pouze nacvičuje a nemusí se prakticky provádět. Toho si však úbislavičtí hasiči moc neužili. Již 27. dubna 1896 pomáhali hasit požár v Radimi. První požár „doma“ absolvovali úbislavičtí 14. května 1897 ve Stavu a další 2. února 1898 rovněž ve Stavu ve mlýně.


Místní hasiči nežili jen pro svůj spolek. Sbor organizoval hlavně veřejná cvičení, některá i před zemským velitelem. Cvičilo se v odbornostech: stříkačníci, lezci, pořadová a prostná se sekyrkami. Na všechna vystoupení se pečlivě připravovali. Vždyť to byla možnost předvést se, blýsknout se precizností provedení. A ne jedenkrát byli naši hasiči oceněni jako nejlépe secvičení. Účastnili se také každoročních sjezdů Novopacké župy. Navštěvovali sousední sbory při okrskových cvičeních a tyto sbory zase přijížděli k nám. Úzce spolupracovali s ostatními spolky ve vsi. Mimo členů výboru, tj. velitele, podvelitele, jednatele, pokladníka a dále četaře lezců a četaře stříkačníků sloužila cca polovina ostatních členů sboru jako stříkačníci a zbylí jako lezci. Dva členové byli ustanoveni jako hornysti (tedy trubači).


V roce 1901 dokoupil sbor 20 m hadic za 47 korun a berlovku za 40 korun. Kupovali se i slavnostní čámary a rozhodování o jejich nákupu bylo dle zápisu v kronice dosti emotivní a zdlouhavé. Služební oblek hasiči pořídili za 6 korun, slavnostní šňůru a náhubek dohromady za 4 koruny.


V roce 1909 dle zápisu v kronice organizoval sbor první ples hasičů. Organizovaly se i přednášky, hlavně na téma hasičstva. V roce 1913 byl ustaven z členstva sboru jednatel Hasičské pojišťovny. V roce 1914 byl pak ustanoven i sborový lékař.


V roce 1912 se postupně počet činných členů snížil na 19. Těsně před válkou se tento počet opět navýšil.  Pak však již přišla válečná léta. Válečné vřavy se osobně nedobrovolně účastnilo 19 členů sboru a několik jich položilo i život. To představovalo vážné oslabení práce sboru, ten však, na rozdíl od jiných sborů, neustal. Ba co víc, v této těžké době hasiči posílali příspěvky na Červený kříž.


30. září 1915 zemřel první starosta a velitel sboru p. František Vagenknecht. U sboru pracoval do posledních dní svého života. Starostou a velitelem byl 18 let.
Aby místní sbor hasičstva nezanikl, vyzval v roce 1916 starosta obce na pokyn c.k. hejtmanství „všechny zbývající síly mužské v obci“, aby se přihlásili za členy sboru. Celkem se přihlásilo 8 převážně mladíků.


Další řádná valná hromada sboru spojená se zvolením nového výboru se konala po válce dne 1. ledna 1919. Bylo přijato dalších 6 nových členů a sbor čítal 29 členů. V roce 1919 se také znovu konal hasičský ples, jehož konání bylo v průběhu válečných let z pochopitelných důvodů přerušeno.


V poválečných časech se sbor zaměřoval hlavně na obnovení akceschopnosti sboru. Byla obnovena cvičení.
V roce 1921 členové sboru oslavovali 25. let trvání činnosti sboru. Oslavy se konaly 19.června 1921. Jubileum bylo připomenuto průvodem, samostatným veřejným cvičením, koncertem hudby p. Šormy a různými zábavami. Na shromáždění promluvil starosta obce p. Jan Mádle. Oslav se účastnily okolní sbory ze Dřevěnic, Chotče, Nové Paky, Stavu a Syřenova. Poděkováno bylo členům, jenž pracovali u sboru po celých 25 let, p. Aloisu Tauchmanovi, p. Františku Kociánovi, Josefu Suchardovi a p. Janu Kracíkovi. Na obecní náklady bylo opraveno hasičské skladiště, samotní hasiči přispěli částkou 700,- Kč.
V tomto roce byl také vznesen záměr po vzoru jiných obcí založit při sboru ženský odbor. Na uskutečnění však došlo až 16.března 1924. Přihlásilo se celkem 24 členek. Náčelnicí byla zvolena Lidmila Kaucová a zástupkyní Anna Vitvarová.


Za účelem přiblížení hasičského spolku občanům a posílení sborové pokladny se také začalo uvažovat o možnosti sehrát divadelní představení. První představení s názvem: „Pro čest hasičskou“ bylo sehráno 21. dubna 1924. Toto se uskutečnilo u příležitosti ocenění členů pracujících déle, než 25 let u sboru (p. Antonín kužel, p. Josef Typlt, p. Alois Tauchman, p. František Kocián, p. Josef Sucharda, p. František Kracík a p. Josef Samler. Celkem pak bylo v následujících 18-ti letech sehráno 14 divadelních představení. Výtěžek z představení uskutečněných v roce 1925 byl poskytnut ve prospěch postavení pomníku padlým ve světové válce – odhalen byl 15. května t.r.


Pro udržení financí v pokladně sboru poskytovali hasiči svému sboru i dary z vlastních úspor. Stávalo se také, že odkazovali určité částky sboru ve své poslední vůli.
V roce 1923 se zúčastnili členové sboru 1. Sjezdu dobrovolných hasičů československých v Praze, kde se i účastnili veřejného cvičení.


Hasiči se zdokonalovali také ve zdravovědě. Sborový lékař se účastnil samaritánského kurzu v Nové Pace a u sboru začala pracovat samaritánská družina. Členové této družiny za dobu její činnosti pomohli nesčetnému počtu občanů zdaleka nejen při požárech. Sbor v té době čítal 30 mužů a 24 žen.


Roku 1925 byl zaveden do obce elektrický proud. Pro hasiče a zejména podle tehdejšího názvosloví – řidiče proudu – přibyla další povinnost a větší opatrnost při hašení. V tomto roce byla také zakoupena druhá berlovka, leč bylo uznáno, že jedna berlovka je pro tak velkou obec málo.

Dne 28. května 1928 se sbor účastnil slavnostního průvodu při slavnosti obnovení pamětní desky prof. Jana Gebauera na jeho rodném domě č.p. 18 v Úbislavicích. Při vlastním odhalení zabezpečoval sbor pohoštění.


Od počátku třicátých let uvažovali úbislavičtí hasiči o zmotorizování stávající stříkačky. Štěstím pro budoucí generace ale bylo, že se z důvodu vysokých nákladů na přestavbu rozhodli pro nákup nové. Stará ruční stříkačka je stále fungujícím skvostem našeho sboru. 18. září 1937 přivezl z Prahy osobně inženýr Ebrt novou motorovou stříkačku. Seznámil celý sbor s její činností a výhodami. Stroj stál 26.500,- Kč, splátky byly rozvrženy do tří let. Potřebná částka byla zapůjčena v záložně v Kampeličce v Úbislavicích. Se splácením úroků z dluhu pomohli všichni nájemci honiteb v k.ú. Úbislavice, což činilo 1000,- Kč ročně, které věnovali sboru. Dalších 4.500,- Kč byl příspěvek od zemského výboru. Ke stříkačce byly zakoupeny v Lomnici n. P. také hadice. Původnímu záměru zakoupit stříkačku již v roce 1936 zabránily škody na polích, lukách i staveních vyvstalé po průtrži mračen, krupobití a následné povodni 26.května 1936, při jejichž odstraňování byli hasiči také velmi nápomocni.


V roce 1931 byla založena po delším váhání jinošská skupina, aby bylo vychováno mladé členstvo pro další život sboru.


Hospodářská krize počátku třicátých let nedolehla jen na jednotlivé občany, ale také přímo na sbory hasičstva. Jednak nebyly peníze na činnost sboru, ale „své“ přidala i neuvážená stavba Hasičského domu v Praze, která navýšila dluhy Zemské ústřední hasičské jednoty až na svou dobu závratných 16 mil. Kč. Proti stavbě Hasičského domu přitom již předem mnoho místních spolků vystupovalo. Pobouření hasičů dosáhlo vrcholu, když se dozvěděli, že dluhy by měli uhradit ze svého. Usneseno bylo pouze zaslat za každého člena sboru a župy po 1 Kč. Situace stála funkci župního starostu br. Těšínského. Na mimořádné Valné hromadě Č.Z.H.J. v Praze se hlasovalo pro konkurz celé ústřední jednoty.


V této době byl členský příspěvek okresní župě za jednoho člena 5 Kč a navíc každý sbor odváděl 10 Kč ročně na zvláštní výdaje.


Dne 6.března 1935 v předvečer 85. narozenin p. presidenta T.G. Masaryka vzplálo po celé republice na 10 tis. ohňů podpálených hasičskými spolky, aby tak byla projevena úcta a oddanost p. presidentu. Úbislavičtí hasiči pálili oheň „na Skalce“ nad kostelem. Přitom držel přednášku p. řídící učitel Fr. Bubák a zazněla národní hymna. Slavnosti se účastnilo 110 osob.
Na konci 30-tých let bylo pro oživení práce sboru a neodvádění zbytečných poplatků za člena přistupováno po upozornění i k vyloučení nečinných členů. Na konci roku 1938 tak sbor čítal 30 činných a 24 přispívajících členů.


V období před Mnichovským diktátem 30.9.1938 bylo dobrovolné hasičstvo plně začleněno do příprav obrany státu. Sedm členů úbislavického sboru rukovalo při mobilizaci. O to větší ránu „Mnichov“ pro hasiče představoval. Převažovaly však hlasy k utužení pospolitosti hasičstva a ve víru v lepší budoucnost.


Na jaře 1939 byly povinně schváleny nové stanovy dobrovolného hasičstva, které mimo jiné kladli za povinnost ustanovit kandidátky na volbu nových činovníků sboru. U našeho sboru byli navrženi převážně mladí členové. Mnoho navržených však za dané situace nechtělo funkce přijmout, a tak se volby v roce 1940 opakovaly.


Po okupaci v březnu roku 1939 byl veškerý kapitál sboru uložený v záložně „Kampeličce“ v Úbislavicích odepsán na dluh za novou motorovou stříkačku. Proti neutěšeným poměrům válečným se hasiči rozhodli v lednu r. 1940 bojovat opětným pořádáním plesu, tak, aby sdružili občanstvo. Nakonec však stejně pod vlivem válečných událostí došlo k utlumení činnosti sboru a od počátku roku 1941 do konce válečných let nenajdeme v kronice jediný záznam. Sbor však nikdy nepřestal žít.


Ihned po válce se konaly doplňovací volby činovníků. Obnovena také byla funkce vzdělavatele, jenž zastával p. František Bubák. Bylo třeba přesvědčit k práci u sboru hlavně mladé spoluobčany. Bylo rozhodnuto o ušití nových uniforem pro cvičící družstvo. To bylo zadáno místnímu krejčímu p. Tulkovi.


1.září 1946 slavil sbor slavnostním průvodem a slavností s projevy a hymnou 50 let trvání sboru. Zasloužilým členům sboru br. Janu Kracíkovi, Františku Kociánovi a Antonínu Kuželovi byly předány čestné diplomy.


Na počátku roku 1947 sbor čítal 28 činných a 25 přispívajících členů.
9.prosince 1947 zasedl na místní obec po dlouhých 15-ti letech opět Červený kohout. Tentokrát v hospodářství p. Vladislava Jíny. To přimělo hasiče k opětovnému zlepšování své připravenosti. Tuto úlohu jim zjednodušila obec tím, že se v letech 1947 – 1948 postavila ve vsi vodovod, na jehož úsecích byly instalovány také hydranty pro možnost využití k hašení. K samotné stavbě samozřejmě nemalou měrou přispěli i hasiči.


V roce 1950 bylo po vsi instalováno veřejné osvětlení. Zároveň byla zavedena elektřina i do hasičské zbrojnice.
V následujícím roce se již začíná vláda KSČ dotýkat i činovníků sboru hasičů. Všichni prošli kompletními prověrkami. Při volbě nového výboru bylo ustanoveno několik funkcí poplatných své době. V následujících letech se každý rok obměňovalo složení výboru sboru.
Pro vylepšení stavu hasičské pokladny začali hasiči sbírat po obci staré železo.


Stav výzbroje sboru v roce 1952 byl následující:
Dvoukolová motorová stříkačka P/297-35-40 HP z roku 1937 fy Ebrt, čtyřkolová ruční stříkačka z roku 1895, dvě berlovky, čtyři hákové žebříky, dva háky trhací, čtyři pláskače jisker, šest proudnic, osm savic č.10, 6m savic č.6, 460 m různých druhů hadic, obleky, opasky a přílby pro cca 30 členů, několik svítilen a další drobné nářadí. Hasiči začali uvažovat z důvodu nevyhovujících prostor pro uskladnění hlavně motorové stříkačky o stavbě nové hasičské zbrojnice.


Od roku 1953 samaritánskou činnost sboru hasičů převzal Červený kříž. Funkce však byla u sboru uchována.
V následujících letech se postupně prohluboval opětovný útlum v činnosti sboru. Počet členstva postupně klesal až na 25. Činnost sboru se omezovala povětšinu jen na kontrolu elektrických rozvodů a komínů po obci, promítání filmů o požární prevenci. Téměř se necvičilo a plesy se rovněž nekonaly. Jejich konání bylo obnoveno až v roce 1961. V roce 1956 bylo ku sboru konečně získáno 8 nových členů. Život sboru se však stále neprobouzel, a navíc v roce 1957 klesla hasičská pokladna „na nulu“. Útlum vrcholil v letech 1958 až 63 při násilné kolektivizaci obce. Převážnou většinu sboru totiž tvořili samostatně hospodařící rolníci, kteří tím, že přišli o majetek, přestali mít o práci ve sboru zájem. Veškerý život se odvíjí od neustálé přípravy a opětovného odkládání stavby hasičské zbrojnice. Členové sboru se brigádnicky účastnili výstavby kravína JZD a v roce 1962 při GO místní školy.


V roce 1963 sbor získal nový stroj DS 16. V roce 1965 pak sbor působící ve střediskové obci dostává od armády nákladní automobil T – 805, který byl svépomocí přestavěn na hasičský automobil. Pod sedačkami byly úložné prostory pro hadice a všechen potřebný materiál. Tento automobil i přes zájem získat cisternu a oprávněné výtky k jeho provozním nárokům sloužil u sboru dlouhá léta až do roku 2007, kdy byl díky p. Jiřímu Skopcovi získán darem z německého Amstettenu dopravní automobil Magirus. V roce 1965 se v důsledku změny pracovních uniforem zakoupilo 10 nových pracovních uniforem. Pořídily se rovněž nové opasky a přilby. Ty původní z roku 1896 byly již většinou poškozené a k nepotřebě.


Od počátku 60-tých let byla hasičská technika a výstroj skladována po různých místech v obci. Stará hasičská zbrojnice byla téměř nepoužitelná. Roku 1966 byly do našeho okrsku sdružujícího Zboží, Úbislavice, Stav, Štěpanice, Českou Proseč začleněny také Brdo a Krsmol. Jelikož byl způsob vyhlašování nevyhovující a mnohdy se zpožděním, byly zřízena požární poplachové sirény umístěné v areálu JZD. V listopadu 1979 pak byla z důvodu dostupnosti umístěna na dílnu JZD, kde se nachází doposud.


V letech 1966 až 70 konečně dochází na uskutečnění patnáct let trvajícího snu, stavbu nové hasičské zbrojnice tak, jak ji známe doposud.  Za zbrojnicí byl zřízen dřevěný sušák na hadice. Z velké části byla postavena stavební skupinou JZD, ale také velkým počtem brigádnických hodin členů sboru a všech občanů. V tomto období také přichází ke sboru nová generace členů, která opět udržovala činnost sboru na odpovídající úrovni. Pro představu dlužno připomenout, že se jedná o generaci současných zasloužilých členů našeho sboru.
Od roku 1970 do současnosti je sbor zařazen do okrsku č.13.

V roce 1971 slavil úbislavický sbor 75 let od založení. Tato oslava byla učiněna slavnostní výroční členskou schůzí (valnou hromadu) dne 11.prosince t.r. Slavnost byla spojena se slavnostním otevřením hasičské zbrojnice a pozvány byly i okolní sbory. Za 50 let nepřetržité práce u sboru byli odměněni p. Alois Tauchman, p. Josef Vrbata a p. Josef Pavel. Těmto byly předány plakety. Dále byli odměněni p. Josef Knap st., p. Josef Pavlíček, p. Alois Chrtek, p. Josef Zajíc st., p. Josef Hraba st. a p. Josef Horáček. Dodatečně byl pak o rok později odměněn i p. Hynek Knap. Za práci při výstavbě zbrojnice byli odměněni p. Vladislav Jína a p. Hynek Knap.
V roce 1973 zakoupil sbor 15 nových vycházkových stejnokrojů. Tyto se postupně dědily na mladší a mladší generace. Peníze získali členové sboru sběrem železného šrotu.
Hasiči organizovali i zájezdy za kulturou do Prahy. Při jednom takovém navštívili v roce 1974 Hudební divadlo Karlín a Lucernu. Zájezdy se ještě opakovaly v roce 1976, 1980 a 1981.
V roce 1974 byli věrnostními medailemi za dlouhodobou činnost u sboru odměněni: p. František Vagenknecht, p. Josef Zajíc st., p. Josef Knap, čp.13 a František Gebauer.


U zbrojnice se upravila zádrž na vodu na potoku Ořeška, aby v případě požáru bylo odkud čerpat vodu. Plánovalo se i budování dalších zdrží, ale stavebně došlo jen na tu u hřiště v Úbislavicích. V roce 1976 se stávající okrsek rozšířil ještě o sbory Ústí u Staré Paky, Roškopov, Stará Paka, Karlov. Při průtrži mračen v létě roku 1978 pomáhali členové sboru občanům s odstraňováním škod.


V roce 1979 pak sbor získává novou stříkačku PPS 12 a stroj DS 16 je převeden ke sboru v České Proseči.


Od počátku 80-tých let se uvažuje o znovuustavení ženského družstva u sboru a angažování mládeže pro ustanovení samostatného družstva. Ženské družstvo sestavené z 10 převážně z mladých děvčat bylo nakonec úspěšně sestaveno v dubnu roku 1989. Nebyly zde pouze úbislavická děvčata, ale byly našimi členkami a družstvo vystupovalo pod hlavičkou našeho sboru. Náčelnicí zvolena p. Petra Šinkmanová. Od té doby ženský odbor pracuje u sboru doposud, i když se soutěžního klání již neúčastní. Z původní sestavy z roku 1989 jsou stále činné tři ženy.


Pravidlem se staly návštěvy členů sboru starších 70-ti let při příležitosti oslav jejich životních jubileí. Každému členu byl vždy předán malý dárek. Členové sboru se také podíleli formou hlídek na organizacích v té době populárních automobilových závodů po našich a okolních obcích s názvem „Železná Rallye“.


Před okrskovou soutěží v roce 1986 postavili členové sboru ve spolupráci s dílnou JZD a členy Sokola na hřišti stánek pro občerstvení. Samotná okrsková soutěž pak byla pojata jako oslavy 90. let trvání sboru. Nástup 15-ti zúčastněných družstev byl u hřbitova a poté se průvodem přešlo na hřiště. V soutěžním klání se naše družstvo snažilo důstojně oslavit výročí. Z přemíry snahy však pramenily chyby a výsledek byl nelichotivý.
V tomto roce se také ve spolupráci se Sokolem dostavěly nové kabiny na úbislavickém hřišti. Z důvodu průměrného věku členů sboru 52,1 roku se rozhodlo o náboru novách členů. V následujícím roce 1987 přišlo ke sboru celkem 5 mladých členů. Další byli přijati v roce 1989 společně s ustavením již zmiňovaného družstva žen.


V roce 1988 byla hasičská siréna přimontována i na vůz T-805. Hasiči také po dlouhé době zasahovali u požáru lesa ve Stavu „V Chotěšovách“. Jednalo se o zahoření z nedostatečně uhašeného ohniště. Naštěstí byl na místě požáru řídký porost.


Od založení sboru do konce 80-tých let 20.století zapisoval do kroniky vždy jednatel sboru. Od 50-tých let se však z kroniky postupně stává poplatno době spíše evidence zápisů z výborových a výročních schůzí. Proto byla v roce 1988 ustavena také funkce kronikáře.
Dne 4.srpna 1989 se náš sbor spolu s okolními dobrovolnými sbory účastnil hašení seníku JZD v Úbislavicích. Nejprve členové zajišťovali prvotní zásah. Oheň se však rychle rozšířil, a i profesionálním hasičům z Jičína a Nové Paky nezbývalo než jen hasit zničený objekt. Podařilo se však zamezit rozšíření požáru na sousední kravín a sklad slámy. Naši hasiči pak celou noc dělali dohled nad požářištěm.


Od r. 1991 soutěžily v našem okrsku pouze sbory Stavu, Úbislavic, Zboží a Štěpanic – České Proseče. Stalo se tak po rozepřích vzniklých na několika předchozích cvičeních. V tomto roce se také sbor stává zakoupením dvou akcií akcionářem nově založené Hasičské vzájemné pojišťovny. Tím je každý člen sboru pojištěn proti úrazu při jakékoli činnosti spojené s činností sboru.


V říjnu r. 1993 bylo gratulováno nejstaršímu členu sboru a také celých Úbislavic p. Josefu Tulkovi. Ten se 23.října dožil úctyhodných 100 let.


V roce 1994 bylo opět po delší době zprovozněno vozidlo T-805. Členové sboru se v letech 1994 – 95 účastnili brigádnicky na obnově hřbitovní zdi u místního kostela „Narození Panny Marie“.


V letech 1995 – 96 byla ve spojitosti s blížícími se oslavami 100 let činnosti sboru opravena stará ruční stříkačka z roku 1896. Bylo upraveno prostranství v okolí hasičské zbrojnice a na zbrojnici umístěn nápis a znak hasičů. Ke stému výročí sboru byl zhotoven taktéž nový prapor SDH.


V roce 1996 měl sbor celkem 57 členů, 45 mužů a 12 žen.
18. května 1996 nastal slavnostní den – den oslav stého výročí založení sboru. Nejprve se na cestu vydal slavnostní průvod ze stavské křižovatky na hřiště v Úbislavicích v čele s opravenou koňmo taženou ruční stříkačkou. Po příchodu na hřiště, slavnostním nástupu zúčastněných 10 sborů a projevech započalo odpoledne, v kterém měli diváci neopakovatelnou možnost shlédnout, jak se hasilo za C.K. mocnářství, až po současnou techniku. Týden po oslavách 25.5. se konala v sále hostince v Úbislavicích slavnostní schůze. Byla připomenuta činnost sboru po uplynulých 100 let, odměněni nejstarší členové sboru p. Josef Hraba st., Josef Knap st., Josef Pavlíček a Václav Brádle. Byli odměněni i další včetně ženského družstva.


Následující rok 1997 byl bohužel bohatý na požáry i povodně. První požár vznikl v červnu v rekreačním domě p. Růžičky v Úbislavicích, 3. srpna po zásahu bleskem shořela stodola p. Stanislava Brendla v Chaloupkách ve Zboží, a poté ještě došlo k zahoření na dvou skládkách. Smutné události při přírodní katastrofě – povodních na Moravě a Jižní části východních Čech – přiměli hasiče sboru věnovat na konto obětí povodní částku 50,- Kč za každého člena okrsku.
V červenci 1998 se pak konaly I. celostátní hasičské slavnosti v Litoměřicích. Náš sbor se jich sice neúčastnil, ale na ústředním plakátu slavností se objevila naše koňka, to byla velká čest pro náš sbor a zároveň ohodnocení práce při jejich údržbě.


V roce 2000 byly pro náš sbor obcí zakoupeny nové moderní pracovní uniformy. V červenci tohoto roku se členové také účastnili na zajišťování pořadatelské služby při ME v autokrosu ve Štikovské rokli v Nové Pace.


Od 7. do 9. září 2001 se v Litoměřicích konaly II. celorepublikové hasičské slavnosti. Úbislavický sbor sice nejprve uvažoval o účasti po celé tři dny i s koňskou stříkačkou. Nakonec finance i čas rozhodly o naší účasti pouze 8.9. Účastnili jsme se spolu s ostatními členy okrsku. Do slavnostního průvodu jsme vyrazili s praporem a sekyrkami. Sbor zde zakoupil knihu „Almanach všech historických stříkaček v českých zemích a na Moravě“, kde je vyobrazena i ruční koňská stříkačka našeho sboru.


22.9.2001 vyjela naše koňská stříkačka k ukázkovému zásahu při Sjezdu rodáků v České Proseči. Obecní úřad také dovybavil sbor dalšími 6 novými pracovními uniformami a též uniformami pro družstvo žen.


Dne 24.5.2002 se členové sboru účastnili společně se zástupci sboru Štěpanic – České proseče v Roztokách u Jilemnice pokusu o ustavení rekordu v dálkové dopravě vody nemotorovými stříkačkami. Pokus se zdařil. Akce se účastnili sbory z celé republiky a k vidění bylo mnoho krásných strojů.


V srpnu tohoto roku bohužel opět voda, pomocník hasičů, ukázala svou odvrácenou tvář. Povodně udeřily hlavně v povodí Vltavy. Mnoho členů sboru se spolu s ostatními občany opět připojili ke sbírce organizované obcí.


V květnu 2004 jsme se i s technikou účastnili oslav 100 let trvání sousedního sboru ve Zboží a v červnu pak slavnostní schůze u příležitosti oslav rovněž 100 let sboru na Stavě. 18.9. se pak úbislavičtí hasiči společně se Zbožáky účastnili akce Kumburské svítání na zřícenině hradu Kumburk pořádané Sdružením pro záchranu hradu Kumburk. Součástí programu bylo i taktické cvičení hasičských sborů zaměřené na dálkovou dopravu vody až na samý vrchol 642 m nad mořem položené zříceniny. Celkem bylo napojeno 560 m hadic „B“, překonáno 115 m převýšení a dopravováno 400 l vody za minutu pomocí čtyř strojů PS 12. Mimo našich dvou sborů se účastnily ještě čtyři sbory ze sousedních obcí Libereckého kraje.


Dne 18. září 2004 se členové sboru účastnili se strojem PS 12 akce organizované Sdružením pro záchranu hradu Kumburk v dopravě vody na vrchol 642 m nadmořské výšky kopce se zříceninou hradu. Úspěšné akce se účastnilo 6 sborů z pomezí krajů a na vrchol bylo dopraveno 400 litrů vody pomocí 560 metrů položených hadic a překonání 115 m výšky.
V průběhu let jsme se účastnili i oslav okolních sborů. Dne 5.6.2004 oslavili 100 let činnosti kolegové ze Zboží, dne 26.6.2004 pak stejné výročí kolegové ze Stavu.  9.7.2005 pak oslav 80 let od založení sboru ve Štěpanicích – České Proseči. Při této příležitosti byl spolu s novým praporem hostitelského sboru vysvěcen za účasti hradeckého arcibiskupa Karla Otčenáška a packého P. probošta Exnera i prapor našeho sboru. Ve všech případech to byla možnost pochlubit se starou koňskou stříkačkou a další technikou. Pravidlem se také stala spolupráce s TJ Sokol na organizaci soutěží dětského dne.


V květnu 2005 jsme se účastnili s naším praporem v průvodu u příležitosti oslav 130 let trvání sboru v Nové Pace a 30 let trvání profesionálních packých hasičů. V červnu tohoto roku jsme pak spolu s okolními sbory pomáhali s naší koňkou z roku 1895v Roztokách u Jilemnice překonat tři roky starý rekord zapsaný v Guinessově knize rekordů v dálkové dopravě vody nemotorovými hasičskými stříkačkami. Rekord byl úspěšně překonán.


Dne 10. září 2005 pak úspěšně započala nová tradice. Celkem 8 družstev včetně dvou našich se účastnilo naším sborem pořádané dvoukolové noční hasičské soutěže v požárním útoku. Naši se sice umístili „až“ na třetím a šestém místě, ale celkový ohlas akce byl velký.
Dne 26.3.2006 nás po dvou letech opět navštívil červený kohout. Ve večerních hodinách byl hlášen požár v přestavovaném stavení pana Lukáše Brendla čp. 18. Oheň vznikl v hospodářské části objektu pod tesy podlahy. Naštěstí se vše včas uhasilo.


V červnu toho roku sbor oslavil 110 let činnosti. Celkem přijalo pozvání 11 okolních sborů. Byly předány pamětní listy, almanachy připomínající činnost a pamětní medaile. U pomníku padlých ve světové válce a na hřbitově položeny kytice. Poté již začalo veselí na hřišti v Úbislavicích při netradičních hasičských disciplínách, ukázkách starší i moderní hasičské techniky. Představila se i parní stříkačka z Roztok u Jilemnice nebo novopacká Tatra CAS 24.
V srpnu roku 2006 jsme se aktivně člensky a také praporem a sekerkami ve slavnostním průvodu účastnili oslav 100 let od založení TJ Úbislavice.


Od 7.10. do 29.10. téhož roku byla členy sboru brigádnicky opravována obecní prodejna potravin. Předělána byla elektroinstalace, sníženy a zatepleny stropy, vytvořen nový sklad, rekonstruovány omítky a provedeny nátěry. S úklidem pomohly naše členky. Obec hradila pouze náklady na materiál ve výši 70 tis. Kč.


Na výroční valné hromadě v závěru roku byli u příležitosti 110 let trvání sboru odměněni nejstarší členové sboru br. Josef Jirásko, Josef Bergr a Josef Hraba.


Dne 22.6.2007 byl dobrovolnými hasiči z německého Amstettenu našemu sboru předán vůz Ford Tranzit - Magirus pro přepravu členstva. U příležitosti předání proběhlo v hasičské zbrojnici pohoštění. Sbor obdržel i darovací dekret od starosty Amstettenu. Tento stroj v roce 2008 nahradil dosud užívaný T-805, který sbor užíval 43 let od roku 1965, kdy ho dostal od armády.


Dne 14.7.2007 proběhla velká obecní slavnost. Obec si připomínala 650 let od první písemné zmínky o své existenci. Sbor se účastnil s praporem a sekerkami ve slavnostním průvodu. Na hřišti v Úbislavicích jsme pak společně s kolegy ze Štěpanic – České Proseče předvedli svoji koňskou stříkačku. Na oslavách byl novopackým farářem P. Kalitou požehnán nový obecní prapor, který byl zhotoven po přidělení znaku a praporu obci usnesením poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Členové sboru se účastnili i organizace a obsluhovali ve stánku. O akci informoval i tisk.


V květnu 2008 byla založena tradice recesistických prvomájových průvodů. Průvodu se zúčastnili někteří členové sboru spolu se zbožskými hasiči v dobovém oblečení a se starými znaky.


V průběhu jara 2009 proběhla generální oprava našeho hasičského stroje PS 12. Stroj byl kompletně rozebrán, vše opraveno a instalován byl nový motor s obsahem 1500 cm3. Nejvíce se o rekonstrukci zasloužili br. Josef Tauchman ml., Břetislav a Milan Typltovi.


Dne 4.4.2009 se členové sboru po dlouhé době členové sboru účastnili ostrého zásahu při požáru trávy v br. Adolfa Sachera v Úbislavicích. Zasahovali i profesionální hasiči.
V červnu téhož roku jsme při velkých povodních v Jižních Čechách a na Moravě provedli sbírku na pomoc obci Putim na jihu Čech. Byly zakoupeny a plnou dodávkou dopraveny čistící a úklidové prostředky.


V průběhu září a října 2009 dostala díky investicím obecního úřadu za přispění dotačních titulů naše hasičská zbrojnice nový kabát. Byla provedena výměna oken, nátěr fasády, rekonstrukce střechy a výměna okapových svodů. Investice dosáhly 350 tis. Kč. Pro Jednotku SDH zřízenou obcí, sestávající především z členů našeho sboru, byly zakoupeny nové profesionální pracovní uniformy, boty a zásahové přilby. K zásahovému vozidlu byl darem od Ministerstva vnitra ČR získán maják, siréna a vysílačka.


V březnu 2010 byla podána žádost obecnímu zastupitelstvu o přestavbu společenských místností hasičské zbrojnice. Prvotní žádost byla z důvodu propočtené finanční náročnosti 320 tisíc Kč neúspěšná.


Dne 8.10.2010 bylo na náklad Honebního společenstva a Obce Úbislavice zakoupeno plovoucí čerpadlo k nasávání vody z tekoucích vod a případnému odčerpávání vody ze sklepních prostor.
24.3.2011 proběhlo v Hospůdce u Kostela dlouho připravované školení dobrovolných hasičů ohledně práv a povinností hasičů dle současných právních norem. Školení vedl zástupce ředitele HZJ Jičín a velitele IZS mjr. Ing. Ladislav Oborník. Zodpovězeno bylo i mnoho otázek.


Dne 2.7.2011 jsme na hřišti v Úbislavicích oslavili 115 let trvání našeho sboru a o měsíc později 13.8. oslav 105 let činnosti TJ Sokol.


V březnu 2012 získává náš sbor díky obci druhý stroj PS 12 odkoupením od zrušené jednotky Velveta – závod 2 Nová Paka.


Celé léto roku 2012 bylo ve znamení příprav vztyčení obnovené zvoničky v Úbislavicích u prodejny potravin. Původní zvonička byla v těchto místech vztyčena v roce 1812 spolu se sochou Sv. Kříže. Spolu s touto sochou a zvoničkou byla opravována a znovu požehnána i socha Panny Marie Imatriculaty naproti Samlerovým vztyčená rovněž v roce 1812. Vlastní slavnosti dne 15. září se účastnili mimo starosty obce p. Miloše Urbana a starosty sboru br. Josefa Tauchmana další vzácní hosté - hejtman Královéhradeckého kraje p. Lubomír Franc a pomocný biskup a generální vikář královéhradecké diecéze Jeho Excelence Monsinor Josef Kajnek. Účastníci byli vítáni chlebem a solí ženami ve starých místních krojích. První zazvonění na nově vysvěcenou zvoničku patřilo nejstaršímu členovi sboru br. Josefu Hrabovi. Slavnostní průvod se poté při zastavení u sochy Panny Marie Imatriculaty a pomníku padlým ve světové válce vydal ke hřišti v Úbislavicích, kde proběhlo sousedské posvícenské posezení. Velké poděkování patřilo sponzorům celé akce v čele s obecním úřadem. Z našich členů patřilo poděkování zvláště br. Josefu Knapovi ml., „duchovnímu otci“ celé akce a br. Milanovi Typltovi, který provedl klempířské práce nové zvoničky. Akce měla velkou odezvu v oblastním tisku.
Dne 29.4.2013 obdržel sbor po letech úvah o takovémto stroji od SDH Nová Paka cisternu Škoda 706 se zásobníkem 3 m3 vody. Aby bylo kam cisternu garážovat, byla na náklady obce zakoupena plechová garáž instalovaná vedle hasičské zbrojnice, kam byla přesunuta zbylá technika. Prvním výjezdem tohoto vozu byla účast na oslavách 120 let trvání sboru na Brdě. Celou oslavu však spláchla velká voda a členové sboru zasahovali s PS 12 v Nové Pace v Heřmanicích.


V druhé polovině června nastaly silné přívalové deště, které po dva víkendy pořádně rozvodnily místní potok Ořeška. Největší problémy způsobily deště ve Stavu. Voda ze Štěpanického rybníka a nádrže Jahodnice přetékala vrchním přepadem. Přepad nádrže Jahodnice byl poškozen. Nouzovka ze Stavu na Novou Paku byla natřech místech podemleta a hrozilo její uzavření. Nakonec byla půl roku do opravy SUS Královéhradeckého kraje doprava omezena pro vozidla do 4 tun. Byl vyhlášen I. povodňový stupeň a obcí ustaven krizový štáb. Hasiči prováděli noční dohled. Ve Stavu a na České Proseči se umísťovaly ke stavením pytle s pískem. Větší škody na majetku občanů naštěstí nenastaly.


V červenci roku 2013 bylo po dohodě s obcí přistoupeno svépomocí k plánované rekonstrukci společenských částí hasičské zbrojnice. Probouráním zdí byly propojeny dvě největší místnosti v jednu, kde bude pohodlnější konání valných hromad sboru a dalších akcí. Tato společenská místnost byla dále zvětšena i na úkor přístupové chodby. Z kuchyňky bylo provedeno výdejové okénko. Rekonstruována byla toaleta, kuchyňka, do společenské místnosti položeno zátěžové linoleum a provedena rekonstrukce rozvodů NN. Úpravy se týkaly i spodních garáží. Práce probíhaly až do prosincové valné hromady. Náklady byly kryty obcí, z vlastních peněz sboru a pomohlo i Honební společenstvo Jahodnice.


Ve většině případů zkazí zdárný průběh dlouho plánovaných akcí přívalový déšť, na konci srpna 2015 byl ale další ročník noční soutěže v požárním útoku zrušen z důvodu dlouho trvajícího sucha. Mezi vánočními svátky a začátkem roku 2016 prováděli naši strojníci Břeťa a Milan Typltovi generální opravu motoru cisterny Š 706. S elektrickými rozvody vypomohl náš Doktor Jirka Muller.


V roce 2016 jsme si všichni připomínali 120 let trvání našeho sboru. Na jaře toho roku nás bohužel opustil dlouhodobý starosta sboru br. Josef Tauchman st.
Oslava vypukla 11. června. Průvod s naší historickou stříkačkou v koňském spřežení vyrazil od hasičské zbrojnice a po zastávce u pomníku padlým v I. sv. válce dorazil na místní hřiště. V projevech pozdravil sbor i 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje. Byla vzdána pocta zemřelému starostovi sboru br. Josefu Tauchmanovi st. a předáno čestné uznání nejstaršímu členovi sboru br. Josefu Hrabovi, který byl ve věku 82 let členem již 57 let. Následovalo společenské odpoledne s ukázkami historické techniky koňských stříkaček včetně jedné motorizované z Lomnice nad Popelkou, ukázka techniky IZS, vystoupení mažoretek, modelářů a kynologů, netradiční soutěže pro zúčastněné sbory z blízka i z dáli.  Vrcholem odpoledne bylo taneční vystoupení našich „Erosenek“, prima party žen zralého věku, které si umějí udělat srandu ze sebe. Oslavy zakončila taneční zábava pod širým nebem.


V červenci jsme na oplátku zavítali s naší koňkou na oslavy 120 let trvání sboru do Vrchoviny.
V září 2016 byl uskutečněn prodej nepotřebného vozidla Ford Magirus. Za utržené finanční prostředky byly pořízeny nové vycházkové uniformy pro 11 členů sboru, kteří se na jejich obstarání finančně podíleli.


Na výroční valné hromadě sboru 13.1.2017 převzal funkci starosty po zemřelém br. Josefu Tauchmanovi st. jeho syn br. Josef Tauchman ml.
Naši hasiči pomohli též dobré věci. V červnu t.r. se účastnili bourání a vyvezení materiálu starého porušeného poválkového stropu ve světnici paní Jany Kábrtové a dovezli a nařezali dříví. Nový strop ze sádrokartonu pak provedla firma Militký.
V podzimních měsících pak pokračovaly úpravy v garážích hasičské zbrojnice.


V roce 2018 se zakoupily další vycházkové a pracovní uniformy především pro mladší členy sboru.
Dne 28.10.2018 byly spolu s bratry ze Zboží u příležitosti 100-tého výročí vzniku samostatné republiky Čechů a Slováků položeny kytice u pomníku padlým z 1. sv. války ve Zboží a v Úbislavicích a u Kříže na hřbitově v Úbislavicích. V listopadu pak byla na obecním úřadě organizována výstava starých fotografií, kopií první obecní kroniky a dalších historických artefaktů.


V lednu 2019 proběhlo ve zbrojnici po delší době opět školení základů zdravovědy a pomoci v nouzi. Školení vedl profesionální záchranář, jinak člen našeho sboru br. Martin Kuboň. V listopadu pak proškolil členy Jednotky SDH obce a další zájemce z postupů při zásazích při požárech velitel SDH Nová Paka br. Martin Kubišta.


Na počátku roku 2020 členové sboru vyřezali a odstranili nálety a upravili stromy třešní v aleji nad kostelem směrem ke Zboží.


V březnu toho roku již zasáhla do činnosti sboru a všech lidí naší země pandemie onemocnění Covid-19, které omezilo akce pořádané sborem na minimum na nadcházející dva roky. Pro zajištění zdraví občanů byl vyhlášen vládou ČR i nouzový stav. Nastalo období nošení roušek a respirátorů. Zavřeny pro veřejnost zůstaly veškeré veřejné budovy. Otevřeny byly pouze pošty, lékárny a obchody s potravinami. Po letním zklidnění situace nemoc na podzim udeřila s mnohokrát větší silou. Mnoho lidí skončilo v nemocnicích a bohužel došlo i k četným úmrtím. Zákeřné onemocnění si vybralo nejvyšší daň i v našich obcích. Z důvodu možného přenosu nákazy tak byly zrušeny veškeré plánované akce včetně připomínky 300 let od dostavby kamenného kostela Narození Panny Marie v Úbislavicích, VVH i plesu. Vánoční svátky a oslavy Nového roku občané trávili v kruhu rodinném.


V únoru a březnu 2021 členové sboru roznášeli po obci respirátory zakoupené obcí. Šlo pro mnohé o vítanou možnost kontaktu v těžké době.


V červnu 2021 udeřilo na Jižní Moravě tornádo, které zpustošilo několik obcí. Finančně podpořila postižené nejen obec, ale i sbory hasičů našich obcí a okrskový výbor zaslaly dohromady 40 tis. Kč. V listopadu pak bylo na okresním setkání starostů uděleno našemu sboru čestné uznání za aktivní práci v požární ochraně.


V roce 2022 bylo dále vylepšeno zásahové vybavení Jednotky SDH, která je sestavena hlavně ze členů našeho sboru. Z prostředků Honebního společenstva bylo zakoupeno ponorné čerpadlo s „C“ vývodem a tři kusy profi svítilen. Z prostředků sboru bylo zakoupeno nové oběžné kolo pro stroj PS 12 a savice a dále čepice a kukly pro zimní zásahy.
V květnu byl na náklady obce na hasičskou zbrojnici instalován nový nápis a znaky obce a hasičů. Členové sboru se účastnili organizace republikových cyklistických závodů mládeže a dorostu v Nové Pace, kde pomáhali s uzavírkou tratí. Mladší členové sboru po celé letní období vyjížděli na hasičské soutěže do blízkého i vzdálenějšího okolí.


V lednu 2023 se po třech letech opět uskutečnila Výroční valná hromada. Uděleno bylo zpětně za uplynulé roky ocenění mnohým členům. Rok 2023 je také rokem, kdy se mnoho našich členů dožívá významných životních jubileí.

ZÁVĚR

Hasiči po celou dobu svého působení dokazovali, že jejich spolek není jen formální organizací, ale jejich poslání je odůvodněné. Vždy byl a je aktivní organizací, která se podílí na společenském životě obce. Vždy bylo dbáno na preventivní opatření a zajištění požární bezpečnosti. V případě propuknutí požárů dokázali hasiči pokaždé obětavě a účinně zasáhnout. Aby tomu tak bylo, museli věnovat část svého volného času přípravě a získávání odborných znalostí. Měli do péče svěřenou hasičskou výzbroj a výstroj, kterou udržují v provozuschopném stavu a doplňovali o modernější prostředky. Nacvičovali požární zásahy, školili se ve zdravovědě a účastnili soutěží. To vše vyžaduje, aby byl člověk pro věc zapálený. A takoví hasiči se vždy našli. Museli sice někdy překonávat liknavost a malou aktivitu některých svých kolegů, nezájem o výcvik a nepochopení. Vždy se ale podařilo přesvědčit o nezbytnosti a potřebě připraveného družstva a provozuschopné techniky.


Spolková pokladna nebyla nikdy dosti plná. Hledali se zdroje, jak ji posílit. Proto se pořádaly hasičské bály, sehrálo se mnoho divadelních představení, pořádaly se věnečky, apod. Všemi těmito akcemi se také utužovala pospolitost sboru.


Bylo to jistě i osobami zvolenými do výboru. Byli to vždy ve vsi uznávaní a věci hasičské znalí lidé. Připomeňme si alespoň některé: br. František Vagenknecht pracoval ve výboru 18 let, br. Josef Typlt 32 let, br. Josef Pavel 26 let, br. Antonín Kužel 25 let, br. Alois Tauchman 25 let, br. Josef Vrbata 23 let, br. Josef Pavlíček 25 let, br. Josef Hraba st. 38 let, a mohli bychom jmenovat dále a dále. Z dob nedávno minulých a současných připomeňme br. Josefa Bergra 23 let, Josefa Jiráska 33 let, Josefa Tauchmana st. čp.68 24let, Jiřího Brádleho 48 let, Josefa Knapa ml. 29 let, atd.


Nejdéle činným členem sboru byl p. Josef Knap „cestář“, Úbislavice 13, jenž byl aktivním členem sboru plných neuvěřitelných 78 let, od roku 1924 až do své smrti v roce 2002. Již v roce 1932 byl náčelníkem lezců.

V současnosti je nejdéle činným členem sboru p. Adolf Sacher, jenž je organizován již 70 let.
Dále jmenujme br. Vlastimila Samlera - 59 let, br. Josefa Zajíce – 55 let, br. Zdeňka Víta – 62 let, br. Jiřího Brádleho – 51 let.


V poslední době se činnost sboru odvíjí hlavně od pořádání hasičského plesu, účasti na okrskovém cvičení a již zmíněné úspěšné akce noční hasičské soutěže. Dále pak sběru železného šrotu po obci, pořádání námětových cvičení, péče o techniku, účastí na hasičských slavnostech a v poslední době i vyjížďkami na akce sousedních i vzdálenějších obcí. Jelikož je, jak to na malé obci bývá, mnoho hasičů zároveň i členy Tělocvičné jednoty Sokol, prolíná se práce hasičů i zde. Několik našich členů pravidelně daruje krev. Jsou mezi námi zastupitelé obce včetně starosty.


Červený kohout byl na nás hasiče v posledních letech naštěstí velmi milosrdný. Poslední velký požár byl 3. července 1997, kdy shořela stodola p. Stanislava Brendla v Chaloupkách ve Zboží.

V současné době čítá sbor celkem 35 mužů + 3 přispívající a 9 žen. Je to sice určitá stagnace v posledních letech, přesto se však v dlouhodobém pohledu jedná o velký počet členstva. Je však zapotřebí, aby všichni byli členy aktivními.

Dobrovolní hasiči se v současnosti nemohou rovnat výstrojí a výzbrojí profesionálním hasičským sborům a jejich akceschopnost je tudíž tímto omezena. Jsme si však jisti, že opodstatnění své činnosti stále bez výhrad mají. V mnohých obcích plní jako jediní funkci stmelujícího prvku občanů, jsou nositeli tradic našich předků, a hlavně, tvoří podpůrný prvek pro profesionály při vlastních požárech i následných dohledech nad požářištěm. Stále také platí, že včasný zásah může zabránit velkým škodám. To se také v nedávné minulosti u některých menších požárů potvrdilo.


Přejme jim proto hodně zdaru a úsilí v jejich obětavé práci.

Přehled činovníků sboru
přehled činovníků.pdf (251.86 kB)

Přehled divadelních her sehraných členy sboru v meziválečném období
21.4.1924    Pro čest hasičskou
15.3.1925    Pan Měsíček obchodník
4.4.1925    Otec
18.3.1926    Falešní proroci
26.11.1927    Furiant
16.12.1928    Vesnický mučedník
17.3.1929    Trestanci na Špilberku
8.5.1930    Cikánčina pomsta
16.4.1931    Dařino štěstí
12.3.1932    Michal kontra Matěj
12.4.1934    Má matička chudá byla
11.4.1937    Sňatkový podvodník
16.2.1941    Chaloupky pod horami
21.9.1942    Madlenka z kovárny

Přehled přírodních pohrom, požárů a zahoření, kde zasahoval sbor Úbislavice
27.4.1896    požár stodoly v Radimi
14.5.1897    požár ve Stavu
2.2.1898    požár mlýna ve Stavu
3.1.1904    požár v Úbislavicích
10.4.1904    požár ve Stavu
29.9.1908    požár na Brdě
16.7.1910    požár ve Stavu u p. Vagenknechtové
25.7.1910    požár ve Stavu u p. Nýderleho
18.1.1911    požár v České Proseči u p. Hynka Korbeláře
20.8.1911    požár na Chloumku u p. Josefa Suchardy
1.2.1912    požár v Úbislavicích u p. Viléma Havla
23.9.1912    požár v Úbislavicích – stoh slámy u p. Josefa Zajíce
26.1.1913    požár ve Zboží – stodola p. Josefa Krejčího
23.5.1913    požár ve Stavu – továrna fy V. Kober
1.7.1913    požár ve Stavu – hostinec p. Josefa Korbeláře
6.7.1913    požár ve Stavu – stodola p. Jana Jůzy
27.10.1913    požár na Brdě – stodoly p. Špicara a Krejčího
17.1.1914    požár v Úbislavicích – stodola Viléma Havla
5.12.1914    požár ve Stavu – domek Kristiny Nožičkové
26.4.1915    požár v Úbislavicích – stodola p. Františka Vagenknechta
23.8.1915    požár v Úbislavicích – stodola p. Františka Šorfy
27.10.1919    požár ve Stavu – stavení a stodola p. Jana Havla
25.9.1921    požár v Úbislavicích – uskladněné roští u p. Jindřicha Pilaře
7.5.1923    požár v České Proseči – stodola Františka Militkého
15.2.1924    požár ve Štěpanicích – stodola Václava Chrtka
8.6.1924    požár v Úbislavicích – požár domku Jana Kubánka čp. 57
12.8.1924    požár ve Zboží – požár domků p. Josefa Hadince  a Františka Samlera
3.5.1926    požár na Kumburském Újezdě – Šemerkovi a Suchomelovi
17.9.1931    požár v Úbislavicích – domek čp. 5
26.5.1936    zásah při povodni v Úbislavicích a na Stavě
9.12.1947    požár v Úbislavicích – hospodářství p. Vladislava Jíny
prosinec 1952    požár ve Stavu u p. Jaroslava Otmara
1957    požár ve Zboží
1961    požár ve Zboží u Luňáků
1963    požár ve Štěpanicích
1965    požár na Brdě - skladovák JZD
1968    požár ve Štěpanicích
21.4.1972    požár v Úbislavicích – stodola ve statku p. Vagenknechta
září 1988    požár v Úbislavicích - zahoření ve statku čp. 41
červen 1988    požár na Stavě – les v Hodišovách
4.8.1989    požár v Úbislavicích – skladovák střediska JZD
1996    požár v Úbislavicích – vznícení stařiny na stráni naproti hasičské zbrojnici
1996    požár na Chloumku – požár stařiny a části lesa
29.6.1997    požár v Úbislavicích – rekr. dům p. Růžičky
3.7.1997    požár ve Zboží, Chaloupkách – stodola Stanislava Brendla
1.1.2000    požár v Úbislavicích – sklad paliva obecního úřadu
7.9.2004    požár v Úbislavicích - zahoření hrabanky v lese p. Josefa Zajíce
26.3.2006    požár v Úbislavicích – chlév domu Lukáše Brendla čp. 18.
4.4.2009    požár v Úbislavicích - tráva u br. Adolfa Sachera
20.6.2017    požár v Úbislavicích – bývalý Jiráskův les v Záduši
30.1.2017    požár ve Štěpanicích - komín u p. Pokorného
26.11.2018    požár v Úbislavicích - kontejnerů na odpad na parkovišti u kostela
11.2.2019    požár v Úbislavicích - zahoření kontejneru na odpad u řadového domu
21.12.2019    požár v Úbislavicích – komín u Plachých čp. 44
17.4.2020    požár ve Zboží - stařina a dřevo u Brendlů čp. 8
6.1.2021    požár ve Štěpanicích - komín u Bydžovských
4.12.2021    požár ve Stavu - balkon v objektu Penzionu VERA v Jahodnici
 

Přílohy

přehled činovníků.pdf

přehled činovníků.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 251,86 kB
Datum vložení: 6. 2. 2023 14:41
Datum poslední aktualizace: 27. 2. 2023 13:50
Autor: Milan Samler

Spolky

Rychlý kontakt

Úbislavice 53
507 92 Úbislavice
IČ: 00272264
Datová schránka: nchbsgm
Telefon: 493 796 122
E-mail: urad@ubislavice.cz

QR kód

Počasí

dnes, čtvrtek 28. 9. 2023
jasno 23 °C 13 °C
pátek 29. 9. polojasno 23/12 °C
sobota 30. 9. polojasno 20/12 °C
neděle 1. 10. oblačno 19/9 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Podzim na strakaté kobyle jezdí.

Pranostika na akt. den

Je-li bouřka na Václava, dlouho teplo zvěstovává.

Svátek a výročí

Svátek má Václav

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Den české státnosti

Zítra má svátek Michal

Východ a západ slunce

Slunce vychází:6:53

Slunce zapadá:18:44

Úbislavice a okolí